§ 1

Organizator

 1. 1. Promocja Konsumencka pod nazwą „Kup tańsze cappuccino” (Promocja Konsumencka) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu. Organizatorem promocji Konsumenckiej jest Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres  Al. Jerozolimskie 174, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048015, w którym jest również przechowywana jej dokumentacja oraz o numerze NIP: 5262100142, Regon: 01278272000000 (dalej „Organizator”). Organizator zlecił T-Mobile Polska S.A wysłanie komunikatu z ofertą Promocji Konsumenckiej. Administratorem danych osobowych jest T-Mobile Polska. 

§ 2

Przedmiot Promocji Konsumenckiej 

 1. 1. Promocja Konsumencka polega na uprawnieniu uczestnika do otrzymania: 
 2. a) zakupu jednego cappuccino 330 ml z oferty SO! COFFEE  w niżej cenie 9,90 zł.
 1. 2. Promocja obowiązuje od 27.07.2020 do 30.07.2020
 2. 3. Promocja prowadzona jest w kawiarniach SO! COFFEE zlokalizowanych w: Nowy Sącz – Galeria Trzy Korony, Elbląg  – C.H. Ogrody, Słupsk – C.H. Jantar, Wrocław – ul. Świdnicka 1, Warszawa – Złote Tarasy (poziom 2), Warszawa Złote Tarasy (poziom -1), Kraków – C.H. Bonarka.

§ 3

Uczestnictwo w Promocji Konsumenckiej

 1. 1. Promocja Konsumencka dostępna jest dla osób fizycznych od 16 roku życia, które pokażą bariście otrzymanego odpowiedniego smsa (dalej zwanych Uczestnikami).
 2. 2. Warunkiem skorzystania z promocji konsumenckiej jest otrzymanie i okazanie bariście smsa wysłanego przez sieć T-mobile w imieniu SO! COFFEE o treści: „W domu nie wypijesz takiej kawy … ale w naszej kawiarni jak najbardziej. Rozsmakuj się                                         w cappuccino za jedyne 9,90 zł.” 
 3. 3. Uczestnik, aby wziąć udział w promocji konsumenckiej zobowiązany jest do:
 1. a) okazania podczas dokonywania zamówienia smsa  o treści: „W domu nie wypijesz takiej kawy … ale w naszej kawiarni jak najbardziej. Rozsmakuj się w cappuccino za jedyne 9,90 zł.”
 2. b) zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień. 

§ 4

Czas trwania Promocji Konsumenckiej

 1. 1. Promocja Konsumencka rozpoczyna się od 27.07.2020 i trwa do 30.09.2020. 
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia lub odwołania Promocji Konsumenckiej. Informację o odwołaniu, wydłużeniu albo skróceniu obowiązywania Promocji Konsumenckiej Organizator zamieści: w swojej Siedzibie oraz w Kawiarniach.
 3. 3. Regulamin Promocji dostępny jest w Siedzibie Organizatora oraz w kawiarniach biorących udział w promocji. 

§ 5

Zasięg terytorialny Promocji Konsumenckiej 

 1. 1. Promocja Konsumencka prowadzona jest na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 6

Reklamacje

 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji Konsumenckiej, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego).  Reklamacje należy składać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: z dopiskiem „Reklamacja SO! COFFEE”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest po rygorem nieważności. 
 2. 2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko Uczestnika i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie numer telefonu kontaktowego, 

b) dokładny opis i powód reklamacji, 

c) podpis Uczestnika.

 1. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 2. 4. Reklamacja Uczestnika będzie rozpatrywana na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 3. 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 7 

Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w celu rozpoznania reklamacji jest Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 174.
 2. 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej” RODO”.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2020.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji Konsumenckiej. 
 3. 3. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest co najmniej na 21 dni wcześniej poinformować na stronie internetowej https://www.socoffee.pl o treści zmiany regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Promocji Konsumenckiej lub odstąpienia od udziału w tej Promocji. 
 4. 4. Zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
 5. 5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi w kawiarniach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

Lagardere Travel Retail sp. z o.o.

1/ Lagardere Travel Retail sp. z o.o.  (dalej: LTR) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Konsumentów (dalej: „Dane osobowe”).

2/ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora: iodo@lagardere-tr.pl Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Inmedio można się kontaktować z inspektorem ochrony danych.

3/ LTR informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. a) art. 6 ust.1 lit. c) RODO – w celu rozpatrzenia reklamacji, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozpoznanie reklamacji), 
 2. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 

4/ Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, administrator udostępnia spółkom powiązanym kapitałowo lub osobowo, a także podmiotom świadczącym administratorowi usługi na podstawie zawartych przez administratora umów, dotyczących m.in.: usług IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów, usług kurierskich oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

5/ Dane osobowe osób wskazanych w ust.1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6/ Okres przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń

7/ Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na podstawie określonej w ust. 3 lit b powyżej z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

8/ Osobie, o której mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9/ Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej rozpatrzenie.

10/ W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.